Witaj w świecie My Bafi

wysyłka kurierem Gratis od 299zł

Witaj w świecie My Bafi

Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych przez Administatora, prawa osób których dane dotyczą oraz informacje na temat stosowania w sklepie internetowym plików ,,cookies” oraz narzędzi analitycznych.
 2. Niniejszym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych wyłączenie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Sklep przedmiotu umowy sprzedaży.
 3. Administatorem danych osobowych jest Marta Biedroń, działający pod firmą: My Bafi akcesoria i tekstylia dla dzieci z siedzibą w miejscowości Wieliczka, Polska; adres poczty elektronicznej (e-mail): mybafii@gmail.com wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP 7372006309, REGON 367503136
 4. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- rozporządzenie o ochronie danych- zwane dalej ,,RODO”. Tekst rozporządznia RODO znajduje się pod następującym linkiem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 5. Każda osoba, której dane przetwarza Sklep ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania (sprostowania),
 6. Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym jest dobrowolne, tak samo jak podawanie danych osobowych przez Klientów Sklepu, z wyjątkiem zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz obowiązków ustawowych administratora (np. prowadzenie ksiąg rachunkowych przez Administratora). Brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tych obowiązków.
 7. Sklep nie ponosi konsekwencji podania błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 8. Dane będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.
  9. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Administrator jest odpowiedzialny i zapewnia, że gromadzone przez niego dane są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów; przetwarzane zgodnie z prawem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (m.in. ochrona przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem za pomocą odpowiednich środków np. technicznych)
 10. Klient ma prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii).
 11. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem tych wskazanych w punkcie 17 oraz instytucji upoważnionych z mocy prawa.
 13. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały profilowaniu.
 14. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 15. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 16. W celu prawidłowego wykonania umowy z Klientami, Sklep korzysta z usług podmiotów zewnętrznych m.in. z usług firm kurierskich, poczty, podmiotu obsługującego płatności, dostawców oprogramowania, dostawców poczty elektronicznej. Administrator przekazuje dane osobowe Klientów sklepu, tylko i wyłącznie gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 17. W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep www.mybafi.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – kontakt.